1. Sözleşmenin Tarafları

İşbu “Gizlilik Sözleşmesi” Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre faaliyet gösteren gerçek kişi Sim OKLAR’a ait (“www.honeymoonskin.com”) adresinde faaliyetini sürdüren İNTERNET SİTESİ’nden  yararlanacak ve mal satın alacak kişiler arasında sitede  satışı yapılan ürünleri satın alacak kişilerin hem bu satın alma hem de İNTERNET SİTESİNDEN aldıkları hizmetlere ilişkin sözleşmeyi kabulleri halinde uygulanacak gizlilik politikasını ve karşılıklı taahhütlerini içerir.

 1. Amaç

Bu İNTERNET SİTESİNİ ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunulan hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz ve elde ettiğiniz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu “Gizlilik Sözleşmesinde” belirtilen şartlara tabidir. Bu İNTERNET SİTESİNİ ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunulan mal, ürün ve  hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Gizlilik Sözleşmesindeki’’ belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

İş bu sitedeki sözleşmenin kabulü ile birlikte, taraflar gizli ve özel, şahıs ve şirket bilgilerinin, özel ve ticari sırların ifşasını da içeren bir iş ilişkisi içerisindedirler. İşbu sözleşme ile taraflardan birinin diğer tarafa ifşa ettiği kendisine ait olan ve/veya sözleşme kapsamında rol alan 3. kişilere ait olup sözleşme kapsamında kendisine verilmiş ve diğer tarafla paylaşılmış olan gizli bilgilerin koruması amaçlanmaktadır. Yine satılan ürünlerin, şekli, niteliği gibi özelliklerinin başkaca amaçlar için kullanılmaması yalnızca kişisel satın almalar amacı ile kullanılması amaç edinilmiştir.

İNTERNET SİTESİ ve SÖZLEŞME’ler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, KULLANICI-ALICI ve, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle birlikte çalışan, üreten kişi ve şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir.

İNTERNET SİTESİ Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile değiştirme hakkına sahiptir.

 1. Gizli Bilgi

Bu Sözleşmede, “Gizli Bilgi” ‘’Özel Bilgi’’ ‘’Korunması Gereken Bilgi’’ bunlarla sınırlı olmaksızın ve sözleşme kapsamında sayılan bütün data, veri ve ürün bilgilerini içerir. Ayrıca kullanılan eserler gibi fikri ve sınai hakların konusunu teşkil eden ürün ve usullerle ilgili olarak resmi merciiler nezdinde henüz gerçekleşmemiş veya gerçekleşmekle beraber bu merciiler tarafından yayınlanmadan önce geri çekilmiş müracaatlar dâhil, taraflardan birinin şuan için bildiği veya mülkiyetinde olan veya bundan sonra öğreneceği veya edineceği, genel olarak bilinmemesi ve ifşasından ya da kullanımından ekonomik veya maddi manevi değer elde edebilecek başka kişiler tarafından meşru yollarla kolayca ulaşılamaması nedeniyle fiili veya potansiyel değere sahip olan sözleşme gereği ulaştığı diğer tarafa ifşa ettiği her türlü bilgi anlamına gelir.

Gizli bilgi yazılı veya sözlü, elektronik ortamda ifade edilmiş veya başka bir şekilde ifşa edilmiş bir bilgi olabilir ve maddi veya maddi olmayan bir bilgi olabilir.

 1. Gizli Bilginin Kullanım Koşulları:

Bilgiyi Alan Taraf veya Bağlı Kişiler;

 1. a) Her türlü Gizli Bilgiyi yalnızca kişisel amacı için kullanacağını, bununla sınırlı olmaksızın, kendi gizli bilgilerinin gizliliğini korumak ve muhafaza etmek için aldığı önlemleri alarak ve ne olursa olsun, makul seviyeden az titizlik göstermeyerek tüm Gizli Bilgilerin gizliliğini devam ettireceğini ve koruyacağını,
 2. b) Gizli Bilgilere erişimi bu Sözleşmede yer alan gizlilik yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmiş olan ve bu yükümlülüklere tabi olduğunu kabul eden ve Kişisel Amacı için Gizli Bilgiyi bilmeye mutlaka ihtiyacı olan yetkililer ile sınırlı tutacağını,
 3. c) Bu Sözleşme kapsamında herhangi bir amaçla temin edilen herhangi bir yazılım veya donanımın girdilerinin ve çıktılarının, bununla sınırlı olmaksızın, yazılım veya donanımın işlevselliğini veya gerçekleştirdiği işlemleri tespit etmeye veya bunlardan sonuç çıkarmaya çalışarak, kaynak kodunu oluşturmayacağını (disassemble), “ters mühendislik” (reverse engineer) işlemleri yapmayacağını, “tersine derleme” (reverse compile) işlemleri yapmayacağını veya bunları analiz etmeyeceğini,
 4. d) Gizli Bilgiyi ifşa eden tarafın açık yazılı izni olmadan herhangi bir üçüncü şahsa ifşa etmeyeceğini,

Kabul eder/ederler.

Sim OKLAR’a ait (“www.honeymoonskin.com”) Gizlilik Taahhüdü

Tüm gizlilik yükümlülükleri, ifşa edilen bilgi bu Sözleşme uyarınca gizli kabul edildiği sürece, Sözleşmenin herhangi bir şekilde sona ermesinden itibaren geçerli olacak ve yürürlükte kalacaktır.

ALICI, KULLANICILARIN bilgileri 6698 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ve ilgili kanuni düzenleme ve mevzuat kapsamında kullanılacaktır.

Bilgiyi Alan Taraf Gizli Bilgiyi sadece adli veya resmi bir karar gereğince ifşa edebilir. Bu durumda; Bilgiyi Alan Tarafın adli veya resmi bir karar gereğince bilgiyi ifşa etmesi gerekiyorsa; Bilgiyi İfşa Eden Tarafın söz konusu kararın aksini ispatlamasına veya kapsamını sınırlamasına imkân vermek için söz konusu ifşaattan önce makul bir ihbarda bulunmalıdır ve bilgiyi ifşa etmesi gereken taraf söz konusu ifşaatı bahse konu karara uymak için gerekli olan asgari seviyede ve bahse konu kararı çıkaran makamın onaylamış veya yapmış olabileceği gizlilik düzenlemelerine göre yapmalıdır.

Bu İNTERNET SİTESİ diğer sitelere bazı linklerle yönlendirme yapabilir. Bu tarz sitelerin güvenlik uygulamalarından sorumlu olmadığımızı bildirmek isteriz. Kullanıcılarımız İNTERNET SİTESİNDEN ayrılırken dikkatli olmalarını ve kişisel bilgi toplayan her sitenin gizlilik sözleşmelerini okumalarını öneririz. Bu gizlilik sözleşmesi sadece bu web siteden toplanan bilgiler için geçerlidir.

Bu İNTERNET SİTESİ kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini korumak adına gerekli önemleri almaktadır. Kullanıcılar online formlar, kayıt ve online satın alma işlemleri aracılığıyla kişisel bilgilerini (iletişim bilgileri veya kredi kartı bilgisi vb.) girdiğinde, bu bilgiler söz konusu en yüksek güvenli soket katmanı (SSL) üzerinden şifrelenmektedir. Kişisel bilgileri saklayan sunucular güvenli bir ortamdadır. Kredi kartı numaraları hiçbir koşulda İNTERNET SİTESİ sunucularda kalıcı olarak saklanmamaktadır.

Güvenilir Olmayan İletişim Şekilleri Tartışma forumlarına yapılan gönderiler, tartışma panoları, bloglara yapılan yorumlar diğer kullanıcılar tarafından görülebilir. Bu alanlar şifre ile korunan alanlar değilse, herkes tarafından görülebilir. Bu gibi alanlarda kişisel bilgi paylaşırken dikkatli olunuz.

 1. Mülkiyet:
 2. a) Taraflar, ilgili tüm telif hakları, patentler ve ticari sırların mülkiyeti dâhil olmak üzere kendi Gizli Bilgilerine ilişkin tüm mülkiyet, tasarruf, menfaat ve haklarının; taraflar arasında imzalanmış başka sözleşmelerce aksi belirtilmediği sürece; tek ve yegâne sahibi olduklarını kabul ederler. Bu Sözleşmenin hiçbir hükmü, burada açıkça belirtilenler dışında, lisans veya başka bir yolla, Gizli Bilgiye ilişkin herhangi bir hak verildiği şeklinde yorumlanamaz.
 3. b) Bu Sözleşme tarafların hiçbirine, diğer tarafla başka bir sözleşme yapma veya müzakerede bulunma yükümlülüğü vermez, tarafların bir iş ilişkisine gireceğine ilişkin hiçbir beyan veya garanti yoktur.
 4. Haklar ve Hukuk Yolları:
 5. a) Sözleşme kapsamındaki tüm Gizli Bilgilerin Bilgiyi İfşa Eden Tarafın değerli ticari sırlarını içerdiği kabul edilecektir. Bilgiyi Alan Taraf, Gizli Bilginin yetki dışı kullanımı veya ifşaatı sonucu Bilgiyi İfşa Eden Tarafın tamiri kabil olmayan zarar ve hasara maruz kalacağını ve bu zarar ve hasarın hukuk yoluyla da yeterli bir şekilde telafi edilemeyeceğini ve Bilgiyi İfşa Eden Tarafın, diğer hak ve hukuk yollarından feragat etmeksizin, yetkili bir mahkeme tarafından uygun görülebilecek, kanundan kaynaklanan ihtiyati tedbir veya hakkaniyetten (örf ve adet hukuku) kaynaklanan haklarını kullanma hakkına sahip olduğunu kabul eder.

KULLANICI, ALICI ve diğer müşteri olmak için İNTERNET SİTESİNE katılanlar;

 1. a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 1. Genel Hükümler
 2. a) Tarafların her biri bu Sözleşmeyi imzalama yetkisine sahip olduğunu ve bu Sözleşmeyi İş Amacında ilerleme sağlanması için imzaladığını ve başka bir nedenle veya başka bir tarafın menfaatine imzalamadığını beyan ve tekeffül eder.
 3. b) Tarafların hiçbiri diğer tarafın ön yazılı izni olmadan bu Sözleşmeden doğan herhangi bir hak veya yükümlülüğünü satamaz, devredemez, temlik edemez, alt lisanslama yapamaz veya alt yükleniciye veremez. Bu Sözleşmenin tüm hükümleri tarafların veya onların külli veya cüz’i haleflerinin yararına uygulanacaktır ve tarafların veya onların külli veya cüz’i halefleri için bağlayıcı olacaktır.
 4. c) Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yasadışı, geçersiz veya ifa edilemez olduğu yetkili bir mahkeme tarafından ilan edilirse, yasadışı, geçersiz veya ifa edilemez olan bu hüküm, asıl hükme en iyi şekilde tekabül eden ve geçerli ve ifa edilebilir olduğu kabul edilen başka bir hükümle olmak kaydıyla değiştirilmiş kabul edilecektir ve mahkeme ilgili hükmü bu şekilde değiştirebilir. Ne olursa olsun, bu Sözleşmenin diğer hükümleri tamamen geçerli ve yürürlükte kalacaktır.
 5. d) Bu Sözleşme, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre uygulanacaktır. Tarafların her biri, bu Sözleşmenin uygulanması veya yorumlanmasından kaynaklanabilecek her türlü ihtilafın çözümlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti Ankara Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul eder.