Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

 1. MADDE :

TARAFLAR     :

 • İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“SÖZLEŞME”), hem İNTERNET SİTESİ (“www.honeymoonskin.com”) üzerinden pazarlaması yapılan ürünlerin alımı hem de İNTERNET SİTESİ’nin (“www.honeymoonskin.com”), Kullanıcı Sözleşmesi ilişkisi kurulması amacı ile  İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ YAPAN bir SANAL MAĞAZA  olarak bu internet adresinde satışı yapılan ürün ya da ürünlerin alımını yapmak üzere (“ALICI”) ve ürün yada ürünlerin satışı yapmak üzere (“SATICI”) ile bahsi edilen WEB üzerinde (“İNTERNET SİTESİ”)   aracılığı ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayalı olarak çıkartılmış olan yönetmelikler ile bu Kanun’un kapsamına giren tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar tarafından ALICI (Bundan sonra ALICI, TÜKETİCİ veya KULLANICI olarak, SATICI, İNTERNET SİTESİ ve her ikisi TARAFLAR olarak anılacaktır.) ile SATICI arasında, üye kayıt aşamasında internet üzerinde yapılmıştır.
 • ALICI iş bu sözleşmeyi onaylamadan önce aşağıda yazılı hususlara vakıf olduğunu, bu konuda bilgilendiğini ve buna göre bu sözleşmeye taraf olacağını kabul etmiştir.
 • Sözleşmenin elektronik ortamda imzalaması KULLANICI-ALICI ile SATICI arasında, KULLANICI ya da KULLANICILARIN sözleşmeyi onaylaması ile yapılmış sayılmaktadır.
 • Herhangi bir sebeple SÖZLEŞME onaylanmadan da İNTERNET SİTESİ aracılığı ile mal ya da hizmet alınmış olması durumunda da SÖZLEŞME hükümleri uygulanır.
 • KULLANICILAR bu SÖZLEŞMEYİ onaylayarak, sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğini bütünü ile anladıklarını ve bütün hükümlerini kabul ettiklerini ve bu sözleşmenin bundan sonra TARAFLAR arasında geçerli bir kabule dayalı olarak onaylandığını ve hükümlerinin uygulanacağını kabul ve taahhüt ederler.
 • SATICI, değiştirilen sözleşme hükümlerini İNTERNET SİTESİ’ndeki duyuru imkanları ile yayınlayarak, SÖZLEŞME’yi tek taraflı değiştirme veya tadil etme hakkına sahiptir. Bu şekilde yapılan değişiklik ya da tadiller İNTERNET SİTESİ’ndeki duyuruyu takiben 7’inci günün sonundan sonra geçerlilik kazanır.

 

 1. MADDE :

SÖZLEŞMENİN KONUSU          :

 • İşbu SÖZLEŞME’nin konusu, KULLANICI-ALICILARIN, İNTERNET SİTESİ’ndeki sunulan hizmetleri kullanma ve yararlanma şartlarının ve TARAFLARIN hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

 

 1. MADDE :

KULLANICI-ALICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ        :

 • İNTERNET SİTESİ’ne üye olmak için Türkiye Cumhuriyeti kanunları düzenlemelerine göre reşit olmak ve kimlik bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak bildirip istenilen yerlere girmekle yükümlüdür.
 • KULLANICI, İNTERNET SİTESİ’nden yararlanırken öncelikle kanunların emredici düzenlemeleri, akabinde bu sözleşme ve İNTERNET SİTESİ kurallarına ve beraberinde yürürlükte bulunan kanun ve mevzuata yer alan ilgili tüm şartlara ve düzenlemelere uygun hareket edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • KULLANICI, İNTERNET SİTESİ’nde paylaştığı bilgiler, yaptığı işlemler ve hareketleri ile ilgili kayıt altında tuttuğu ya da kayıt altında tutulan her türlü bilgi ve veriyi, yetkili makamlarca istenmesi ve yükümlü olduğu durumlarda resmi makamlarca paylaşılabileceğini ve bu durumda her ne ad altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • İNTERNET SİTESİ 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince kişisel verilerin; toplanması, kullanım amacı işlenmesi, aktarımı, saklama süresi ile veri gizliliği ve koruma faaliyetlerinin sorumluluğunu, ilgili kanun ve mevzuat kapsamında gerçekleştirmektedir. Bu amaçla en üst seviyede güvenlik tedbirleri almak ve uygulamak konusunda yetkilidir. SATICI resmi mercilerce istenilmesi ve bu istemin yasal bir dayanağı olması halinde KULLANICININ bilgi ve işlemelerini bu merciler ile paylaşabilir.
 • İNTERNET SİTESİ üzerinde yapılan alım ve satış işlemleri direk olarak KULLANICILAR arasında gerçekleşmektedir. Söz konusu işlemler nedeniyle ALICI nezdinde doğabilecek her türlü yasal, mali ve idari sorumluluk ALICI’ya aittir.
 • KULLANICI, satılan mal ve/veya hizmete ilişkin olarak 6002 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında sahip olduğu ya da ileride olacağı haklar dışında ve onların asgari düzeyinden fazla bir hakka sahip olmadığını öncelikle bu sözleşmenin ve İNTERNET SİTESİ kurallarının uygulanacağını kabul eder.
 • KULLANICI, İNTERNET SİTESİ’nin herhangi bir sebep göstermeksizin işbu sözleşme kapsamında İNTERNET SİTESİ ile gerçekleşen işlemlerinin durdurabileceğini ve işlemin durdurulması sebebiyle SATICI’dan herhangi hak, alacak veya zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • KULLANICI’nın İNTERNET SİTESİ’nde işlem yapmak için kullandığı kullanıcı adı, şifre, özel anahtar, API anahtarı ve benzeri her türlü özel bilgiyi özenle saklamakla yükümlüdür. Aksi taktirde bunların kötüye kullanımı, başka kişilerce kullanımından doğmuş ve doğacak sorumluluk kendisine ait olur. Bu bilgilerden herhangi birisinin kendi ihmalinden ya da dikkatsizliğinden kaynaklı bir sebeple üçüncü kişiler eline geçmesi sebebiyle doğmuş ve doğacak zararlardan sorumlu olur. Bu durumu derhal İNTENET SİTESİNE duyurulan e posta, telefon ya da diğer yollar ile bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.
 • KULLANICI, İNTERNET SİTESİNİN sunduğu hizmetlerin hiçbirini, yürürlükte bulunan kanun ve/veya mevzuatlara aykırı içeriğin ve/veya hizmetin saklanması, satılması için kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. MADDE :

ALICI’NIN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

(1)     ALICI, aşağıdaki hususlarda ve İNTERNET SİTESİNDE yayını yapılan hususlarda SÖZLEŞME’nin ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ’nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İNTERNET SİTESİ’nin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini kabul eder.

 

 1. Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,
 2. Satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası,
 3. Tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkân veren, satıcı veya sağlayıcının açık adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri ile varsa satıcı veya sağlayıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi,
 4. Satıcı veya sağlayıcının tüketicinin şikayetlerini iletmesi için (c) bendinde belirtilenden farklı iletişim bilgileri var ise, bunlara ilişkin bilgi,
 5. Mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,
 6. Sözleşmenin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, tüketicilere yüklenen ilave maliyet,
 7. Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri,
 8. Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler,
 9. Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,
 10. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15’inci maddesi uyarınca cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi,
 11. Satıcı veya sağlayıcının talebi üzerine, varsa tüketici tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,
 12. Satıcı veya sağlayıcının bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi,
 13. SATICI’nın mensubu olduğu Meslek Odası (İTO-İstanbul Ticaret Odası) ve ITO’nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri,
 14. SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda SATICI’ya verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,
 15. Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
 16. Sözleşme konusu Ürün ya da ürünler için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünlerin temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI’nın SATICI’ya ödeyeceği toplam bedel),
 17. Ürünlerin ALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler, ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları,
 18. Cayma hakkı olan ürünlerde, ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI’ya karşı sorumlu olacağı, SATICI’nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI’ya yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceği,
 19. Cayma hakkının bulunduğu durumlarda ürünleri SATICI’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),
 20. ALICI’nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı ürünler için cayma hakkı başta olmak üzere “tüketici haklarını” kullanamayacağı,
 21. Mahiyetine göre bu SÖZLEŞME’de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu SÖZLEŞME ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ’nde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI’ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI’nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği,
 22. Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın SATICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği bilgilerini ALICI, KULLANICI peşinen öğrendiğini kabul ve taahhüt etmiştir.

 

 1. MADDE :

İNTERNET SİTESİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ            :

 • İNTERNET SİTESİ verdiği hizmet süresince KULLANICI’nın paylaşmış olduğu içerik, dosya, bilgi ve her türlü dijital varlığın erişilebilirliği, sürekli erişilebilirliği ve kullanılabilirliği ile ilgili bir taahhüt vermemektedir.
 • INTERNET SİTESİ’nde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir.
 • ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.
 • ALICI’nın İNTERNET SİTESİ’ne üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri SATICI, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından muhtelif ürün/hizmetlerin sağlanması  ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, İNTERNET SİTESİ kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. ALICI kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermiştir.
 • ALICI SATICI’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı, işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI’ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.
 • INTERNET SİTESİ’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI’ya aittir.
 • INTERNET SİTESİ’nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

 

 1. MADDE :

ÜRÜN, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT :

 • Ürünlerin (malların/hizmetlerin) Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli/ Rengi, Birim Fiyatı ve Satış Bedeli ile Ödeme (tahsilat) Bilgileri ve ALICI’nın bildirdiği teslim yeri dahil Teslimat Bilgileri İNTERNET SİTESİ’nde yayımlanan FORM ’da ALICI tarafından belirtildiği gibidir. Teslimatı yapacak kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde ALICI’nın SATICI tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta ALICI’ya gerekli bilgilendirme, İNTERNET SİTESİ üzerinden sunulan FORM ile ya da e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır).
 • Ürünlerin teslimatı anında ALICI’nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğundadır. Ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ya aittir.
 • ALICI, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemek ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.
 • Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finansman kurumunun Ürün bedelini SATICI’ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından SATICI’ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi ALICI’nın bir kusurundan veya ihmalin kaynaklanıyor ise kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI’nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları saklıdır.
 • Ürünün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

 

 1. MADDE :

CAYMA HAKKI          :

 • ALIC, ürünü teslim aldığı tarihten itibaren Kanun ve Yönetmelikte yazılı en kısa süre içinde (bu süre halen 14 gündür) herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir.
 • Ancak kanunen şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır:
 1. ALICI’nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen ya da ALICI’ya özel sipariş üzerine yapılmış ya da kişiye özel nitelikteki ürünler dahil),
 2. Kozmetik vb. ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar yine kozmetik, mayo, iç giyim mamulleri vb. teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar, ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. dijital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri; vi) elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar,
 3. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı/sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,
 4. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti,
 5. ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI’nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller cayma hakkı kapsamı dışındadır.
  • Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte ürünün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybedebilir; SATICI tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapılır.
  • Cayma hakkı bulunan hallerde ALICI’nın cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi Kanun ve Yönetmeliğin tanıdığı en kısa süre içinde SATICI’ya yöneltmiş (yukarıda belirtilen iletişim adreslerine yazılı iletmiş) olması yeterlidir. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, ürünün azami on (10) gün içerisinde, giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’nın İNTERNET SİTESİNDE bildirilen adresine gönderilmesi zorunludur. INTERNET SİTESİ’nde ürün iadeleri için anlaşmalı kargo firması belirtilmiş ise, ALICI ürünü bu şekilde iade edebilir.
  • Bu iade işleminde ürünün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca vergi mevzuatı gereği, ALICI tarafından kanunen İade Faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerindeki iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sipariş iadeleri, İade Faturası kesilmediği takdirde kabul edilmez.
  • Yukarıdaki belirtilen gereklerin ALICI tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren Kanun ve Yönetmelikte yazılı azami gün içinde, ürün bedeli ve varsa ürünün ALICI’ya teslim masrafları ALICI’ya, ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir.
  • Çerezler; Çerez, ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından tarayıcınıza gönderilen küçük bir metin parçasıdır. Bu, web sitesinin ziyaretinizle ilgili bilgileri (takvim ayarları, ziyaret ettiğiniz siteler gibi) hatırlamanıza yardımcı olur. ‘Oturum açıldı’ durumunda tutarak size bir sonraki ziyaretinizde kolaylık sağlayabilir. İNTERNET SİTESİ üzerindeyken çerez kullanımı hiçbir şekilde kişisel bilgilerinizle bağlantılı değildir. Web tarayıcıları size çerezleri reddetmek, bazı çerezleri kabul etmek veya daha önceden kabul edilen çerezleri silmek gibi ayarlarda değişiklik yapmanıza olanak tanır. Ancak, İNTERNET SİTESİ çerezleri reddetmeniz ya da silmeniz durumunda kimi işlevler düzgün çalışmaya bilir.
  • Çoğu standart web site sunucularında olduğu gibi, İNTERNET SİTESİ de ne kadar erişildiğini ve İNTERNET SİTESİNİN ne kadar kullanıldığını ölçmek adına Google Analytics gibi istatistik araçları kullanılmaktadır. IP adresi, ziyaretçilerin coğrafi konumu (ülke, şehir gibi), tarayıcı türü, internet hizmet sunucusu, bahsi geçen sayfalar, çıkış sayfaları, platform türü, tarih/zaman aralığı, sayfalarda geçirilen süre ve arama motorları üzerinden sitemize ulaşmak için kullanılan anahtar kelimeler bu bağlamda analiz edilen bilgiler arasındadır. Bu bilgi anonimdir ve doğrudan kişisel kullanıcılarla bağdaştırılamaz. Bu bilgileri İNTERNET SİTESİNİN çok ve az ziyaret edilen alanlarını tespit etmek, sitenin problemli alanlarını saptamak, ziyaretçilerimizin demografik trendlerini analiz etmek ve İNTERNET SİTESİNİN insanların daha kolay bulmasını ve kolaylaştırmasını sağlamak gibi amaçlar doğrultusunda kullanılabilir.

 

 1. MADDE :

HUKUK KAPSAMI VE YETKİLİ MERCİLER

 • İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hukuku, kanun ve mevzuatları uygulanacaktır.
 • Bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICI’nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.

 

 1. MADDE :

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH        :

 • İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, KULLANICI, İNTERNET SİTESİ’ne üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm olarak kabul edilecek ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İNTERNET SİTESİ, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya İNTERNET SİTESİ içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve sunulan hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek kullanıcıların hesaplarını kapatma hakkına sahiptir. Bu durumda, KULLANICI, fesih sebebiyle, ALICININ- İNTERNET SİTESİ’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

 

 1. MADDE :

KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ        :

 • KULLANICI, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda İNTERNET SİTESİ’nin bilgisayar kayıtlarının HMK m.193 anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten İNTERNET SİTESİ- SATICI kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • İşbu ON madde ve “EK-1 Gizlilik İlkeleri Sözleşmesi” belgesinden oluşan sözleşme, KULLANICI’nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olur. EK 1: Güvenlik ve Gizlilik İlkeleri Sözleşmesi

 

Sipariş Bilgisi

Sipariş İçeriği ve Toplamı :

Ara Toplam : 0 Adet/0.00₺
Kargo Ücretleri : Ücretsiz!
----------------------------------
Genel Toplam : 0.00₺

Sipariş Tarihi : 20/02/2024

Kullanıcı Bilgileri

Kullanıcı Adı : 

T.C Kimlik No : 

Telefon Numarası : 

E-posta Adresi : 

Fatura Bilgileri

Faturadaki İsim : 

Fatura Firma İsmi : 

Fatura Adresi : 

Kargo Bilgileri

Kargo Teslim Alacak Kişi : 

Kargo Firma İsmi : 

Kargo Adresi :